ششمین باشگاه اهواز در پنجشنبه ۲۵ آبانماه از ساعت ۱۸ الی ۱۹:۵۰ دقیقه در محل دفتر این انجمن برگزار گردید. در این باشگاه ابتدا آقای خسرو جعفری زاده سخنانی را در باب همکاری گروه ها بیان فرمودند. در ادامه رویدادهای آسمان شب، خوشه های کروی و بهترین آنها برای رصد برای حاضران برگزار گردید. در ادامه آقای میلاد جبوری عباسی درباره شهابسنگ ها و انواع آنها مقاله ای ارائه دادند. در ادامه آقای جعفری زاده ابزار رصدی و اسلایدهایی از آسمان را پخش نمودند
موضوع زمان گوینده
مقدمه ۱۸:۰۰ الی ۱۸:۱۰ مدیر باشگاه
رویدادهای آسمان شب ۱۸:۱۰ الی ۱۸:۳۰ خسرو جعفری زاده
خوشه های کروی ۱۸:۳۰ الی ۱۸:۴۵ خسرو جعفری زاده
پایونیر ۱۰ ۱۸:۴۵ الی ۱۹:۰۰ مرتضی جزایری
استراحت و پزیرایی ۱۹:۰۰ الی ۱۹:۱۰ —-
سیاهچاله ها ۱۹:۱۰ الی ۱۹:۳۰  
تلسکوپ یا دوربین دوچشمی ۱۹:۳۰ الی ۲۰:۰۰ خسرو جعفری زاده
شابسنگ ها ۲۰:۰۰ الی ۲۰:۲۰  
بارش اسدی ۲۰:۲۰ الی ۲۰:۳۰ هیئت برگزار

نویسنده: Super User

اسلایدها

  • عضویت انجمن ستاره شناسی اهواز
    عضویت انجمن ستاره شناسی اهواز