کارگاه یک روزه انجمن ستاره شناسی اهواز در تاریخ 17 شهریور 1395 برگزار می شود. در این کارگاه یک روزه آموزشهای رصدی،دانش عمومی ستاره شناسی، ابزارهای رصدی، اختر فیزیک و