دیروز در کمال ناباوری مطلع شدیم پدر دوست عزیزمان پویا یاسین زاده به رحمت ایزدی رفتد. فقدان پدر بزرگوارتان ما را نیز اندوهگین ساخت. غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته و سلامتی و طول عمر با عزت برای جناب عالی از پروردگار متعال خواهانیم.